Op 2 februari is het Wereld Waterlandendag. Deze dag is in 1997 in het leven geroepen om het belang van moerassige gebieden onder de aandacht te brengen. Moerassen zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Er komen veel verschillende soorten planten en mossen voor, maar ook verschillende vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren zijn afhankelijk van deze gebieden voor voedsel en schuilplaatsen. Daarbij zijn moerasgebieden van cruciaal belang voor de beperking van klimaatverandering, ze slaan namelijk heel veel CO2 op. Omgekeerd komt er bij het verlies van deze gebieden heel veel CO2 vrij. 

Het grootste moerasgebied in Nederland is de Oostvaardersplassen, dat tussen Almere en Lelystad in ligt. In dit bijna 6000 ha grote gebied wonen grote grazers (konikpaarden, heckrunderen, edelherten), een grote verscheidenheid aan vogels (lepelaars, aalscholvers, zeearenden), kleine zoogdieren (vossen, hazen, vleermuizen) en insecten (vlinders, kevers, libelles en bijen). 

Iets dichter bij Stedenwijk, op fietsafstand, hebben we natuurlijk de Lepelaarsplassen. Als tiener ging ik hier graag fietsen, of skeeleren, en even kijken in de vogelhut. Hoewel dit moerasgebied een stuk kleiner is dan de Oostvaardersplassen, is het niet minder mooi. Dit prachtige gebied met schietwilgen, en vlierstruiken, rietkragen en natte graslanden, is zeer gewild bij veel soorten vogels. Inmiddels is de plek dan ook bekend onder de vogelaars. Toen ik hier als kind met mijn ouders wel eens kwam, was er bijna nooit iemand. Tegenwoordig staat de observatiehut vol met mensen met enorme telelenzen. 

Ook ons eigen Weerwater is niet onbelangrijk voor de biodiversiteit in de stad. Volgens een milieueffectrapport uit 2016 komen er verschillende beschermde diersoorten voor in ons mooie meertje. Zo is het een broedgebied voor de boerenzwaluw, de havik en de buizerd. Verschillende vleermuissoorten gebruiken het gebied voor voedsel en het vinden van een partner. Er zwemmen verschillende beschermde vissoorten in het meer, zoals de kleine modderkruiper, rivierdonderpad, bittervoorn en vetje. Ook zijn er bevers aangetroffen. Naast de beschermde soorten is het Weerwater natuurlijk nog een thuis voor tal van andere soorten, zoals zwanen en aalscholvers. En hoewel controversieel, tegenwoordig voelen ook schildpadden zich thuis in het Weerwater.

Almere heeft veel water en het is voor de gemeente, naar eigen zeggen, belangrijk om de watersystemen in onze stad zo gezond mogelijk te houden. Hiervoor hebben ze samen met Waterschap Zuiderzeeland een waterplan geschreven met de naam: Stad van het zuiverste water. De ambitie van dit plan is om Almere, ‘geboren uit het water, en omringd en dooraderd met water’, te versterken als een veelzijdige waterstad. Onderdelen van dit plan zijn: slim waterbeheer, een klimaatbestendige leefomgeving, versterking van de biodiversiteit en een circulair watersysteem. Een mooi plan, lijkt mij.

Een gezond watersysteem is niet alleen belangrijk voor het klimaat, de biodiversiteit, onze gezondheid en recreatie. Het is ook van groot belang voor onze veiligheid. Voor een stad onder de zeespiegel is het op peil houden van de waterstanden van groot belang. Moerasgebieden, meren, beken, sloten en andere waterlichamen kunnen een teveel aan water opvangen. Dit kan weer als buffer fungeren in tijden van droogte. Omstandigheden die door de huidige klimaatverandering steeds vaker voorkomen, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien.

Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch dat we met z’n allen zorgen dat we het water van onze wijk schoon houden. Zo kunnen we er van genieten en van profiteren.

Door Kim

Mijn naam is Kim, en ik woon sinds 2013 met heel veel plezier in Stedenwijk samen met mijn man en twee kinderen. Ik werk als paleo-ecoloog bij een archeologisch adviesbureau. Dit betekent dat ik bij opgravingen onderzoek hoe de natuur er in een bepaalde tijd uitzag, of wat mensen aten. Met mijn stukjes in De Stedenwijker hoop ik buurtbewoners te verwonderen over de natuur in onze buurt. Want die is mooi en daar moeten we samen voor zorgen.